Author = Amirshahrokhi, Keyvan
Anti-Anxiety Effect of Salvia hypoleuca

Volume 7, Issue 2, April 2020, Pages 1-4

10.22127/rjp.2020.216084.1550

Hamid Reza Monsef Esfhahani; Keyvan Amirshahrokhi; Hoda Babaei Boroujeni; Ahmadreza Dehpour; Mansour Miran*